Menu

Привредна комора

Привредна комора Косова и Метохије је интересна, самостална и пословно-стручна организација привредних друштава, предузетника и других облика организовања који обављају привредну делатност на територији Косова и Метохије и које повезује заједнички пословни интерес.

Комора, као део јединственог повезивања привредних субјеката, учествује у остваривању и обезбеђивању заједничких интереса важних за привреду Косова и Метохије и за поспешивање пословања својих чланова.

Делатност коморе је:
– пружање и организовање стручне помоћи својим члановима ради побољшања и унапређивања
њиховог пословања;
– проучавање питања која се односе на привредне гране заступљене у комори, праћење појава
привредног живота и оцењивање њиховог дејства на привреду Републике Србије, односно своје
територије или подручја;
– унапређивање и успостављање економске сарадње са иностранством, организовање
привредне и туристичко-информативне пропаганде, сајмова, привредних изложби и других промотивних
активности за потребе својих чланова;
– представљање домаће привреде у земљи и иностранству и укључивање исте у међународну
размену роба и услуга на начин којим ће се својим члановима олакшати приступ светском тржишту;
– пружање правовремених и квалитетних информација својим члановима ради проналажења
потенцијалних партнера и њиховог међусобног повезивања;
– развој информационог система у комори;
– подстицање истраживања у области научно-технолошког развоја;
– унапређивање предузетништва и менаџмента и праћење и преношење међународних искустава
у тим областима, а нарочито менаџмента у области система квалитета.

hr-privredna-komora_310x186
Седиште Коморе је у Косовској Митровици, ул. Рударске чете, б.б.

+381 028 423723
privkomkim1@open.telekom.rs

privkomkim@yahoo.com