Menu

Писарница

 

Писарница је посебна унутрашња организациона јединица која обавља послове примања и прегледа писмених и других докумената, њиховог разврставања и распоређивања, уписивања у одговарајуће евиденције, доставе у рад, развођења те њиховог чувања у архиви.

Опис послова:

 * Пријем поднесака; захтева, молби, предлога, жалби, приговора,допуна.

* Усмена обавештења

* Обавештење заинтересоване странке о заведеном предмету

 

Цене услуга:

* За сваки захтев, молбу, пријаву или други поднесак  170,00 динара

* За жалбе против решења  170,00 динара

Број жиро рачуна:   840-742251843-73