Menu

Општински јавни правобранилац

 

Биљана Петровић

Дипломирани правник

(рођена 1962.године – Косовска Митровица)

Биљана Петровић

E-mail adresa: javnipravobranilac@kosmitrovica.rs

Јавно правобранилаштво Општине Косовска Митровица обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Општине и законски је заступник Општине.

Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима, ради правне заштите имовинских права и интереса Општине, њeних органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета Општине.