Menu

Начелник Општинске управе

Саша Петровић

Дипломирани правник

(рођен 1975.године – Косовска Митровица)

Саша Петровић

E-mail adresa: nacelnik-opstinskeuprave@kosmitrovica.rs

 

Опис  посла:

-руководи радом Општинске управе

-стара се о законитости,ефикасности и ажурности рада Општинске управе

-стара се о обезбеђивању услова рада,међусобној сарадњи одељења и служби и сарадњи са органима Репубике  за КиМ

-доноси правилник о организацији и систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа

-припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине,Општинско веће и председник Општине

-одлучује у правима,обавезама и одговорности запослених

-води дисциплински поступак против запослених и изриче дисциплинске мере

-подноси извештаје о раду Скупштини општине,општинском већу и председнику Општине

-у управном поступку решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе

-обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине општине,председника Општине и Општинског већа