Menu

Начелник одељења за инспекцијске послове

Бојан Топличевић

Специјалиста-струковни економиста

(рођен 1981.године у Косовској Митровици)

E-mail adresa: nacelnik-inspekcija@kosmitrovica.rs

Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине.

Извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини:

– Грађевинска инспекција
– Комунална инспекција
– Саобраћајна инспекција
– Инспекција за локалне и некатегорисане путеве
– Инспекција заштите животне средине

Грађевинска инспекција

Обавља послове управног надзора над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа донетих на основу Закона којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката, за објекте за које одобрење за изградњу издаје општина.

Комунална инспекција

Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима. Врши контролу стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова.

Саобраћајна инспекција

Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона о обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоз.

Инспекција за локалне и некатегорисане путеве

Обавља послове управног надзора над спровођењем Закона о јавним путевима, као и одлуке о локалним и некатегорисаним путевима.

Инспекција заштите животне средине

Обавља повлове управног надзора над применом мера заштите ваздуха од загађења у објектима за чију градњу дозволу издаје надлежни орган општине и надзор над применом мера заштите од буке у занатским, комуналним и стамбеним објектима у општини.

Обавља надзор над применом одредаба Закона о процени утицаја на животну средину; Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине и Закона о заштити животне средине.