Menu

Начелник одељења за финансије

Зоран Братић

Дипломирани економиста

(рођен 1952.године – Косовска Митровица)

Зоран Братић

E-mail adresa: nacelnik-finansija@kosmitrovica.rs

Одељење за финансије састоји се од ужих организационих јединица и то: одсека за буџет, одсека за финансије, одсека за рачунводство и службе локалне пореске администрације.

Ово Одељење обавља следеће послове:

-припрема израду и реализацију буџета и завршног рачуна општине;

– прати план извршења буџета, предлаже ребалансе буџета, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке и смернице корисницима буџетских средстава;

–  припрема Предлог одлуке о привременом финансирању;

– о извршењу буџета најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган;

– води евиденцију о средствима буџета, посебних рачуна – предрачуна и буџетских средстава;

– прати приливе на консолидованом рачуну трезора и контролише захтеве за плаћање расхода;

– управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља и води евиденцију о дугу;

– обавља књиговодствено-рачуноводствене послове, послове финансијског  и материјалног пословања, послове благајне, ликвидатуре и обрачун зарада запослених;

–  води пословне књиге и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;

–  учествује у изради нормативних аката општинске управе који се односе у делу финансија;

– врши набавку канцеларијског и другог материјала за општинску управу и води евиденцију магацина о набављеном и издатом материјалу и доставља књиговодству ради књижења;

–  прикупља и формира базу података пореских обвезника;

– прати остваривање јавних прихода приватних и физичких лица;

–  утврђивање,контролу и наплату изворних прихода локалне самоуправе;

– сарађује са надлежним министарствима Републике Србије и другим државним органима;

–  врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.