Menu

Канцеларија овере

 


  Овера: Преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја.

Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије,

од којих једна остаје овлашћеном раднику.

 

  Овера преписа:

* Оригинал документа

* Најмање два преписа (фотокопија)

* Доказ о уплаћеној административној такси

 

  Овера изјаве, овлашћења, сагласности:

* Најмање два примерка изјаве која се оверава

* Обавезно присуство странке са личном исправом

* Доказ о уплаћеној административној такси

 

  Овера овлашћења за ауто (регистрација возила и управљање истим):

* Најмање два примерка која се оверавају

* Обавезно присуство давалаца овлашћења

* Доказ о уплаћеној административној такси

 

  Овера потписа изјаве два сведока:

* Најмање два примерка изјаве које се оверавају

* Обавезно присуство сведока са личном исправом

* Доказ о уплаћеној административној такси

     

 Цене услуга:

* Овера по примерку документа                                                                         170,00 динара

* Сагласност, пуномоћје, изјаве са два сведока                                                300,00 динара

* Овере извода и држављанства                                                                         100,00 динара

* Сагласност родитеља за путовање                                                                   300,00 динара

* Овера индекса по листу                                                                                        50,00 динара

* Овера сведочанства, диплома по копији                                                           170,00 динара

* Лица ослобођена од наплате таксе су корисници социјалне помоћи уз доказ решења да су корисници исте

 

  * Уплате вршити на:

Број жиро рачуна   840-742251843-73

Позив на број      41-310

Прималац   СО Косовска Митровица

 

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ:  (Пуномоћје за давање путне исправе-пасоша)

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ОВЕРАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА,ЛИЧНЕ И ПУТНЕ ИСПРАВЕ: (Пуномоћје за оверавање докумената,личне и путне исправе)

ИЗЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ: (Изјава за доделу студентске стипендије)

ИЗЈАВА ЗА ОСТВАРЕЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ: (Изјава за остварења права на новчану социјалну помоћ)

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ:  (Сагласност родитеља за путовање деце)

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ-OTAC: (Сагласност-родитеља-за-путовање-деце-otac)

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ-MAJKA: (Сагласност-родитеља-за-путовање-деце-majka)

УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ: (Уверење о просечном приходу)

УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНИМ МЕСЕЧНИМ ПРИХОДИМА: (Уверење у просечним месечним приходима)