Menu

Јавне набавке

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 1.3.9/20

Имајући у виду тренутно ванредно стање и ситуацију у земљи као и Закључак Владе о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака СП Бр. 187/2020-03, а који обухватају и расходе у оквиру реализације наведеног програма, Канцеларија неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом јавних набавки радова у вези са реализацијом пројекта у оквиру Програма, што се може сматрати обективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке.


 

На основу члана 109. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)  Председник привременог органа општине Косовска Митровица, у својству наручиоца, у поступку ЈН број 1.3.9/20. Одлука о покретању поступка 01 број 404-13 од 17.03.2020. године и Решење о формирању комисије 02-11 од 17.03.2020 године. , ради набавке радова – Извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици, доноси:

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 1.3.9/20

 

  1. Ставља се ван снаге Одлука о покретању поступка ЈН 1.3.9/20, 01 број од 404-13 од 17.03.2020. године као и позив за подношење понуда за ЈН 1.3.9./20 Извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици , објављен на порталу управе за јавне набавке 17.03.2020. године.
  1. Обуставља се поступак ЈН 1.3.9/20, наручиоца општине Косовска Митровица, ради набавке радова – – Извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Општина Косовска Митровица поступајући по Одлуци Канцеларије за управљање јавним улагањима  број 351-01-24/2020-01 од 17.03.2020. године, којом је одобрен наменски трансфер за извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици, покренула је поступак Јавне набавке велике вредности 1.3.9/20 у својству наручиоца, а наручилац је донео Одлуку о покретању поступка 01 број 404-13 од 17.03.2020. године и Решење о формирању комисије 02-11 од 17.03.2020 године , и објавио на порталу Управе за јавне набавке Позив за подношење понуда за ЈН 1.3.9/20- извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици  дана 17.03.2020. године.

Међутим, пре истека рока за подношење понуда који је био до 21.04.2020 године до 11.30 часова, Канцеларија за управљање јавним улагањима, захтева да се поступак  ЈН 1.3.9/20 – Извођење радова на обнови и унапређењу објекта факултета Техничких наука у Косовској Митровици обустави, по обавештењу број 4-00-1/2020-01 од 07.04.2020. године.

У обавештењу Канцеларије за управљање јавним улагањима број 4-00-1/2020-01 од 07.04.2020 године се наводи следеће :

„Обраћамо се поводом поступка јавних набавки који се финансирају преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у складу са Програмом обнове објеката јавне намене у јавној области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта (у даљем тексту: Програм).

Овим путем обавештавамо да су наступиле околности због којих је неопходно обуставити предметне поступке јавних набавки у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкам („Службени гласник РС“ , бр. 124/12, 14/15 и 68/15) – (у даљем тексту: Закон).

Наиме, имајући у виду тренутно ванредно стање и ситуацију у земљи као и Закључак Владе о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака СП Бр. 187/2020-03, а који обухватају и расходе у оквиру реализације наведеног програма, Канцеларија неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом јавних набавки радова у вези са реализацијом пројекта у оквиру Програма, што се може сматрати обективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча“.

Општина Косовска Митровица поступа по Одлуци Канцеларије за управљање јавним улагањима број 4-00-1/2020-01 од 07.04.2020, није могуће окончати започети поступак јавне набавке јер се исти не би могао извршити из објективних разлога – недостатка финансијских средстава, на основу чл. 109. Ст.2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) донета је одлука као у диспозитиву.