Новости

Рад Одељења за урбанизам, привреду и имовинско-правне послове општине Косовска Митровица

Рад Одељења за урбанизам, привреду и имовинско-правне послове општине Косовска Митровица

Одељење за имовинско-правне односе учествује у решавању по предлозима за експропријацију непокретости, заштите, очувања и евиденцији имовине градске општине, контролише  послове у вези отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,  решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине, припрема уговоре о закупу и откупу стана, обавља стручне послове за потребе комисије за враћање земљишта.

У протеклом периоду ово Одељење је имало  67 архивиран предмет који се односи  на 2008.и 2009. годину .

 

Одељење за привреду и комуналне делатности при Општинској Управи Косовска Митровица у претходном периоду је било  ангажовано на пословима и радним задацима у оквиру своје надлежности и то : континуирано праћење и пружање помоћи приватним предузетницима, дневно ажурирање базе података привредних субјеката, почетак и припрема разговора са носиоцима пољопривредних газдинстава у вези ефикаснијег и повезаног заједничког наступа на тржишту, праћење реализације започетих пројеката из комуналних делатности, изналажење , могућности за развој омладинског, посебно женског предузетништва као и рад на ажурирању базе података привредних предузетника…

У данима за нама, запослени овог Одељења су обављали административно-стручне послове из области привредних друштава , предузетништва, пољопривреде и комуналних делатности , континуирани рад на ажурирању базе података приватних предузетника и поред извесногброја регистрованих делатности на подручју наше општине, око 323 укупно активних, око 112 су регистровани као Самостално занатске радње,  припрема за израду годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја, вршен је пријем грађана у вези са проблемом депонија и управљање комуналним отпадом, провера тромесечних и годишњих извештаја,  координација рада ЈП у вези заштите животне средине, приоритет – редовно, планско очување паркова и зелених површина у општини, тражење могућности подршке за пољопривреднике , обављен је разговор  са предузетницима у вези актуелне проблематике пословања, настављено је са претрагом брисаних предузетника по захтеву Народне банке Србије на основу матичног броја, из области пољопривреде,  водовода и шумарства анализирани су услови за подстицај и подршку пољопривредника у вези услова за јесењу припрему земљишта, праћење стања привредних друштава, исказан је одређени пораст пословне активности уз повољније резултате, праћење реализације програма пословања јавних предузећа, неопходно је све јавне установе учинити доступним особама са инвалидитетом-уклонити све архитектонске баријере… Уочен је већи број оштећених стубова за осветљење ( ишчупана електро-инсталација код Храма Светог Димитрија )

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове врши послове урбанизма који се односе на давање мишљења на просторне и урбанистичке планове, израђује нацрт плана мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене по надлежности општине, израђује нацрте одлука који се односе на називе улица, тргова, заселака и других насељених места на на свом подручју, у складу са законом и прописима Града, ради нацрте одлука из своје области , извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине.

Протеклих дана они су вршили разраду пројеката, уручивали решења странкама која су стигла са овере, обилазили терен, упућивали странке за прикупљање документације неопходне за кућни број. Имали су 4 приспела предмета , један захтев за издавање УТ услова, један захтев Одсеку за стамбене послове и један захтев одсеку за стамбене послове.

Служба за односе са јавношћу

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©