Новости

Рад одељења општине Косовска Митровица

Рад одељења општине Косовска Митровица

Општа управа општине Косовска Митровица је највећи сектор саме општине и као таква она има највише рада са странкама, највише посла у областима матичних служби, овере, писарнице и месних заједница.

Матична служба општине Косовска Митровица , служба која прима захтеве за изводе рођених , умрлих , држављанства ,у протеклим данима имала је преко 71 примљен захтев за извод из МКР( матична књига рођених) а преузетих 140; примљених захтева из МКУ(матичне књиге умрлих) 2 а преузетих 9; било је 9 примљених захтева за МКВ(матична књига венчаних) а преузетих 10. Захтев за држављанство је поднело 28  а преузело 59 странака. Такође је послат захтев за интернационални извод рођених, као и исправке у матичном броју и презимену мајке. Пријављено је 11 новорођенчади, 7 смртних случајева и 7 венчања.

Писарница општине Косовска Митровица имала је преко 39 захтева (за финансирање из буџета, за продужење уговора, за доделу станова, за апропријацију….) , кроз књигу за личност примљеноо је више од 54 захтева различите сврхе  а поштом је послато 40 писама, док је доста предмета архивирано .

Послови овере  су имали преко 250 овера фотокопија, 32 овере сагласности и пуномоћја, 25  овера извода са сликом, 6 уговора о купопродаји возила, 23 изјаве са два сведока, 1. уверење о просечним месечним приходима, 5 овлашћења за регистрацију, 8 овлашћења за управљање моторним возилом, 2 уверења за студетски дом…

Месна заједница је део локалне самоуправе и облик месне самоуправе грађана на одређеном подручју општине. Она се образује ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју општине. Изјава о заједничком домаћинству било је више од 85, потврда о животу 5, потврде о преносу ствари 3 и 2 потврде о продужетку уговора о школовању.

 

Одељење за привреду и комуналне делатности при Општинској Управи Косовска Митровица у претходном периоду били су ангажовани на пословима и радним задацима у оквиру своје надлежности и то : континуирано праћење и пружање помоћи приватним предузетницима, дневно ажурирање базе података привредних субјеката, почетак и припрема разговора са носиоцима пољопривредних газдинстава у вези ефикаснијег и повезаног заједничког наступа на тржишту, праћење реализације започетих пројеката из комуналних делатности, изналажење , могућности за развој омладинског, посебно женског предузетништва као и рад на ажурирању базе података привредних предузетника….

Одељење за инспекцијске послове свакодневно се суочава са проблемима на терену али их и решава у најкраћем року. Они су у претходном периоду вршили редован рад на контроли јавних површина, контролисали постављање стубова јавне расвете на магистралном путу Косовска Митровица-Звечан ( већ су замењене све сијалице ), контролисали радове на санацији степеница код Медицинске школе, обилазили зграде у изградњи, у оквиру својих могућности  и ауторитета спречавали уличну продају, контролисали радове на постављању анкера за билборде;  извршено је уклањање две поломљене бетонске жардињере, обавештени надлежни о пуцању цеви у улици Краља Петра Првог , упућен захтев кабловској телевизији ВГН за санирање шахти… Ударне рупе у насељу Рударске чете и у улици Владе Ћетковић су саниране , што је још један од доказа да инспекција свакодневно обавља своје послове на најбољи могући начин.

Одељење за друштвене делатносити у оквиру својих надлежности:

-учествује у планирању средстава за материјалне трошкове и инвестиције за предшколско, основно и средње образовање,

-врши послове инспекцијског надзора у предшколској установи, основним и средњим школама,

-обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја културно-уметничког аматеризма и заштите културних добара,

-обавља поверене послове из области бирачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом,

-обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе,

-стара се о обезбеђивању услова за рад, одржавање и остваривање програма установа социјалне заштите чији је оснивач општина као и организација социјалне заштите чија је делатност од интереса за општину,

-помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности и делатности омладинских организација, остварује сарадњу са друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за општину, као и друге послове предвиђене законом и другим актима.

У периоду који је за нама поднето је више од 45 захтева за излазак Комисије за остваривање права на одсуство са рада ради посебне неге детета, а неким странкама су позиви и послати. Комисија је свој рад заказала 09. и 11.09.2019.године  са почетком у 14:30 часова. Ради се на прегледу приспеле документације , компјутерској обради података али и на редовном пријему нових захтева. До сада је донето 28 потврда о школовању деце, затим 7 предмета за обнову дечјег додатка  од чега су 3 решена, 6 захтева за ислату посебне неге детета, више од 4 захтева за исплату породиљског , 3 захтева за издавање потврде о оствареној заради, подношени су и нови захтеви за исплату дечјег додатка, захтеви за  исплату неге детета, захтеви за прекид породиљског одсуства…. Неки су предмети архивирани и сви углавном позитивно решени.

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове врши послове урбанизма који се односе на давање мишљења на просторне и урбанистичке планове, израђује нацрт плана мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене по надлежности општине, израђује нацрте одлука који се односе на називе улица, тргова, заселака и других насељених места на на свом подручју, у складу са законом и прописима Града, ради нацрте одлука из своје области , извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине.

У оквиру ових недељу дана они су примили 2 предмета, један захтев за издавање употребне дозволе и један захтев за издавање локацијске дозволе.

Одељење за имовинско-правне односе учествују у решавању по предлозима за експропријацију непокретости, заштита, очување и евиденција имовине градске општине, послови у вези отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,  решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине, припрема уговора о закупу и откупу стана, обавља стручне послове за потребе комисије за враћање земљишта.

У протеклом периоду нису имали ниједан примљен предмет ни по захтеву странака ни по захтеву јавних предузећа и установа чији је оснивач Влада Републике Србије или општина Косовска Митровица, као ни по другом основу.

Одељење за финансије обавља послове који се односе на послове буџета -планирање, припрема нацрта буџета и извршење буџета, обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама, планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење, одобравање преузете обавезе и прослеђивање трезору ради извршења, припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве, вршење евентуалне корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета…

У претходним данима Одељење за финансије, рачуноводство и пореска управуа имали су 3 примљена шестомесечна извештаја од буџетских корисника, 2 примљена финансијска плана буџетских корисника, 5 решења о повећању апропријација, 2 решења о преносу средстава, пренос средстава буџетским корисницима,прокњижени су налози по изводима расходи-приходи, примљени рачуни од стране добављача, раздужени су неки предмети, пренос средстава из ЦРФ-а и ЦРФ-у, примљени и пренешени налози од и из Канцеларије за Косово и Метохију, издавање платне листе на захтев радника, контрола плана извршења буџета директних и индиректних корисника….

Локална пореска администрација имала је више од 41 потврде за регулисање стамбеног питања, више од 4 потврде за остваривање дечјег додатка , 7 потврда о остваривању социјалне помоћи и једна потврда о новчаној помоћи.

 

Служба за односе са јавношћу

 

 

 

 

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©