Menu
Новости

Рад Одељења финансија и Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

Рад Одељења финансија и Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

Радници Општинске Управе свакодневно примају странке, раде са њима, обавештавају их и усмеравају тамо где им је помоћ потребна. Ове недеље праћен је рад Одељења за финансије и Канцеларије за оверу.

Одељење за финансије обавља послове који се односе на послове буџета -планирање, припрема нацрта буџета и извршење буџета, обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама, планирање буџетске ликвидности готовинских токова        у оквиру планова за извршење, одобравање преузете обавезе и прослеђивање трезору ради извршења, припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве, вршење евентуалне корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета…

Ово одељење је у протеклој недељи имало : 10 примљених шестомесечних извештаја од буџетских корисника, 11 примљених финансијских планова буџетских корисника, 8 решења о повећању апроприације, 5 решења о преносу средстава, 16 налога о преносу средстава буџетским корисницима, 140 прокњижених налога по изводима расходи-приходи, 28 примљених рачуна од стране добављача, 7 раздужених предмета омота списа према писарници, 18 налога о преносу средстава из ЦРФ-а, 18 регистрованих рачуна на ЦРФ-у, 7 административних забрана, 3 примљена решења о продужењу радног односа, 10 пуштених пореских пријава, 13 требовања за канцеларијски материјал, одрађен је обрачун плата за месец август-за све раднике, 3 месечна примања за ученичке стипендије, 6 месечна примања за конкурс за доделу станова, 20 М4 образаца са исправкама и 8 уговора о делу.

Што се тиче канцеларије пореске управе , било је: 100 потврда за регулисање стамбеног питања, 5 потврда за остваривање дечјег додатка, 7 потврда за остваривање социјалне помоћи и 61 уплата административних такси.

Канцеларија за оверу општине Косовска Митровица врши оверу : преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја… Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије од којих једна остаје овлашћеном раднику.

Оверено је 269 копија, 107 сагласности и пуномоћја, 78 изјава са два сведока, 23 пуномоћја за регистрацију возила, 5 уверења за стипендију, 2 уговора о поклону, 5 извода са сликом, 3 уговора о купопродаји стана, 3 уговора о купопродаји моторних возила, 3 уговора о закупу стана и 4 уверења за дом.

Много овера али уз љубазне референте канцеларије за оверу, све иде лакше и брже.

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.