Новости

Рад Канцеларије за оверу, Одељења за имовинско-правне послове и Одељења за привреду и комуналне делатности

Рад Канцеларије за оверу, Одељења за имовинско-правне послове и Одељења за привреду и комуналне делатности

Канцеларија за оверу општине Косовска Митровица врши оверу : преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја… Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије од којих једна остаје овлашћеном раднику.

Оверено је  254 копија,  сагласности и пуномоћја, 263 изјаве са два сведока, 28 пуномоћја за регистрацију возила,28 уверења за стипендију,  6 уговора о закупу ,1 уговор о купопродаји моторних возила,  3 уверења за дом, 40 изјава о кретању пребивалишта .

Свака странка која дође у општину Косовска Митровица уколико има неки препис, фотокопију, уговор или слично да овери најпре се упути у Канцеларију за оверу а након тога референти те канцеларије их упућују даље.

Одељење за имовинско-правне односе учествују у решавању по предлозима за експропријацију непокретости, заштита, очување и евиденција имовине градске општине, послови у вези отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,  решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине, припрема уговора о закупу и откупу стана, обавља стручне послове за потребе комисије за враћање земљишта.

У протеклом периоду имали су 67 архивираних предмета за 2008.и 2009. годину  и један преузети , сопствени предмет.

 

Одељење за привреду и комуналне делатности при Општинској Управи Косовска Митровица у претходном периоду је било  ангажовано на пословима и радним задацима у оквиру своје надлежности и то : континуирано праћење и пружање помоћи приватним предузетницима, дневно ажурирање базе података привредних субјеката, почетак и припрема разговора са носиоцима пољопривредних газдинстава у вези ефикаснијег и повезаног заједничког наступа на тржишту, праћење реализације започетих пројеката из комуналних делатности, изналажење , могућности за развој омладинског, посебно женског предузетништва као и рад на ажурирању базе података привредних предузетника…

У данима за нама, запослени овог Одељења су обављали административно-стручне послове из области привредних друштава , предузетништва, пољопривреде и комуналних делатности , континуирани рад на ажурирању базе података приватних предузетника и поред извесногброја регистрованих делатности на подручју наше општине, око 323 укупно активних, око 112 су регистровани као Самостално занатске радње,  припрема за израду годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја, праћење јесењих радова у пољопривреди, вршен је пријем грађана у вези са проблемом депонија и управљање комуналним отпадом, провера тромесечних и годишњих извештаја, учествовање у реализацији пројекта “Обнова сточног фонда и развој сточарске  производње  “- набавка више грла музних крава за мештане  Сувог Дола , разматрање предлога за објављивање Економског недељника (који би својим рубрикама и огласима допринео привредном просперитету Косовске Митровице), координација рада ЈП у вези заштите животне средине, приоритет редовно планско очување паркова и зелених површина у општини, тражење могућности подршке за пољопривреднике из сектора пчеларства, разговор са предузетником угоститељске делатности у вези уочене потребе за повећањем хотелског смештаја(у протеклом периоду је било 14.регистрованих из области угоститељских радњи, а 4 мотела и хотела)…

 

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©