Pisarnica

 

Pisarnica je posebna unutrašnja organizaciona jedinica koja obavlja poslove primanja i pregleda pismenih i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, razvođenja te njihovog čuvanja u arhivi.

Opis poslova:

 * Prijem podnesaka; zahteva, molbi, predloga, žalbi, prigovora,dopuna.

* Usmena obaveštenja

* Obaveštenje zainteresovane stranke o zavedenom predmetu

 

Cene usluga:

* Za svaki zahtev, molbu, prijavu ili drugi podnesak  170,00 dinara

* Za žalbe protiv rešenja  170,00 dinara

Broj žiro računa:   840-742251843-73

 

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©