Opštinski javni pravobranilac

 

Biljana Petrović

Diplomirani pravnik

(rođena 1962.godine – Kosovska Mitrovica)

Biljana Petrović

E-mail adresa: javnipravobranilac@kosmitrovica.rs

Javno pravobranilaštvo Opštine Kosovska Mitrovica obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine i zakonski je zastupnik Opštine.

Javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Opštine.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©