Načelnik Opštinske uprave

Saša Petrović

Diplomirani pravnik

(rođen 1975.godine – Kosovska Mitrovica)

Saša Petrović

E-mail adresa: nacelnik-opstinskeuprave@kosmitrovica.rs

 

Opis  posla:

-rukovodi radom Opštinske uprave

-stara se o zakonitosti,efikasnosti i ažurnosti rada Opštinske uprave

-stara se o obezbeđivanju uslova rada,međusobnoj saradnji odeljenja i službi i saradnji sa organima Repubike  za KiM

-donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uz saglasnost Opštinskog veća

-priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine,Opštinsko veće i predsednik Opštine

-odlučuje u pravima,obavezama i odgovornosti zaposlenih

-vodi disciplinski postupak protiv zaposlenih i izriče disciplinske mere

-podnosi izveštaje o radu Skupštini opštine,opštinskom veću i predsedniku Opštine

-u upravnom postupku rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu Skupštine opštine,predsednika Opštine i Opštinskog veća

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©