Menu

Начелник Одељења за општу управу

Оливера Радовић

 Дипломирани правник

(рођена 1972.године – Косовска Митровица)

Оливера Радовић

E-mail adresa: nacelnik-opsteuprave@kosmitrovica.rs

У оквиру Одељења за општу управу обављају се следећи послови:

-пријем и разврставање поште, отпремање поште, евидентирање и архивирање у складу са Уредбом о канцеларијским пословању органа државне управе,

-овера потписа, рукописа и преписа докумената,

-вођење јединственог бирачког списка, промене у истим по службеној дужности или захтева странака до закључења ЈБС,

-пријем и прослеђивање захтева за издавање извода и уверења из матичних књига поверених Општинској управи Града Краљева,

-вођење посебних матичних књига за општину Косовска Митровица (пријава рођења, пријава смрти, венчања),

-административно технички послови месних заједница, пријем захтева и издавање уверења грађанима МЗ,

-доношење решења из радног односа запослених у Општинској управи,

-издавање уверења о којима се води службена евиденција,

-послови везани за односе са јавним медијима,

-послови везани за рад Општинског већа,

-стручни и организациони послови за Скупштину општине и њена радна тела.