Menu

Начелник одељења за друштвене делатности

Светлана Пиндовић

Начелник oдељења за друштвене делатности.

Дипломирани правник.

(Рођена 1967.године – Косовска Митровица)

 

E-mail adresa: 
nacelnik-drustv.delatnosti@kosmitrovica.rs

Одељење за друштвене делатносити у оквиру својих надлежности:

-учествује у планирању средстава за материјалне трошкове и инвестиције за предшколско, основно и средње образовање,

-врши послове инспекцијског надзора у предшколској установи, основним и средњим школама,

-обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја културно-уметничког аматеризма и заштите културних добара,

-обавља поверене послове из области бирачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом,

-обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе,

-стара се о обезбеђивању услова за рад, одржавање и остваривање програма установа социјалне заштите чији је оснивач општина као и организација социјалне заштите чија је делатност од интереса за општину,

-помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности и делатности омладинских организација, остварује сарадњу са друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за општину, као и друге послове предвиђене законом и другим актима.