Zamenik načelnika opštinske uprave

 

Milorad Vukašinović

Diplomirani pravnik

(Rođen 1959.godine – Kosovska Mitrovica)

Milorad Vukašinović

E-mail adresa: zameniknacelnika-opstinskeuprave@kosmitrovica.rs

Načelnika Opštinske uprave, postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa Statutom opštine i aktom o organizaciji Opštinske uprave.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©