Novosti

Konkurs za dodelu stipendija studentima

Konkurs za dodelu stipendija studentima

                Na osnovu člana 5 Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica ( 01 broj : 67- 1 / 1 od 02.02.2016. godine ) i Odluke o broju i visini studentskih stipendija za 2016 godinu (01 broj: 67 – 2 od  02.02.2016 godine), Komisija za dodelu stipendija studentima raspisuje:

K O N  K  U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE

 KOSOVSKA MITROVICA ZA 2016. GODINU

 1. Raspisuje se Konkurs sa dodelu 20 stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Kosovska Mitrovica za 2016 god.
 1. Pravo prijave na Konkurs imaju redovni studenti visokoškloskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ( u daljem tekstu:student), pod sledećim uslovima:
 • Da su upisali jednu od godina osnovnih akademskih studija, od druge do poslednje;
 • Da studiraju na teret budžeta;
 • Da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,5
 • Da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu;
 • Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kosovska Mitrovica;
 • Da nisu korisnici stipendija po nekom drugom osnovu (niti korisnici studentskog kredita);
 1. Odluku o visini stipendija donosi opština Kosovska Mitrovica u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Kosovska Mitrovica za 2016 godinu.
 1. Kandidat uz prijavu za konkurs podnosi sledeća dokumenta:
 • Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija (izdaje fakultet);
 • Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija (izdaje fakultet);
 • Uverenje da tokom studija nije obnavljao godine (izdaje fakultet);
 • Overenu fotokopiju indeksa (sve popunjene strane);
 • Overena fotokopija lične karte;
 • Overena izjava da student nije u radnom odnosu (izjava sa dva svedoka);
 1. Redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu kriterijuma koji su utvrđeni Odlukom o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Kosovska

Mitrovica.

 1. Stipendija se isplaćuje u 10 (deset ) jednakih mesečnih rata, počev od 01. januara 2016 godine, zaključno sa 31. decembrom 2016 godine (osim za mesec jul i avgust).
 2. Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju: netačno prikazanih podataka, ukoliko se utvrdi da je korisnik republičke stipendije u 2016. godini, promene prebivališta i ukoliko napusti redovno školovanje.
 1. Rok za prijavljivanje na Konkurs  je 15 dana od dana objavljivanja u listu Jedinstvo i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosovska Mitrovica.
 1. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.
 1. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Kosovska Mitrovica , Ivo Lole Ribara bb,  sa naznakom : „ Prijava na konkurs za dodelu  stipendija studentima“.

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©