Новости

Конкурс за доделу стипендија студентима

Конкурс за доделу стипендија студентима

                На основу члана 5 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Косовска Митровица ( 01 број : 67- 1 / 1 од 02.02.2016. године ) и Одлуке о броју и висини студентских стипендија за 2016 годину (01 број: 67 – 2 од  02.02.2016 године), Комисија за доделу стипендија студентима расписује:

К О Н  К  У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ

 КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

 1. Расписује се Конкурс са доделу 20 стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Косовска Митровица за 2016 год.
 1. Право пријаве на Конкурс имају редовни студенти високошклоских установа чији је оснивач Република Србија ( у даљем тексту:студент), под следећим условима:
 • Да су уписали једну од година основних академских студија, од друге до последње;
 • Да студирају на терет буџета;
 • Да током студија имају просечну оцену најмање 8,5
 • Да током студија нису обнављали ниједну годину;
 • Да имају пребивалиште на територији општине Косовска Митровица;
 • Да нису корисници стипендија по неком другом основу (нити корисници студентског кредита);
 1. Одлуку о висини стипендија доноси општина Косовска Митровица у складу са Одлуком о буџету општине Косовска Митровица за 2016 годину.
 1. Кандидат уз пријаву за конкурс подноси следећа документа:
 • Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са степеном студија (издаје факултет);
 • Уверење о висини просечне оцене током студија (издаје факултет);
 • Уверење да током студија није обнављао године (издаје факултет);
 • Оверену фотокопију индекса (све попуњене стране);
 • Оверена фотокопија личне карте;
 • Оверена изјава да студент није у радном односу (изјава са два сведока);
 1. Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на основу критеријума који су утврђени Одлуком о стипендирању студената са територије Општине Косовска

Митровица.

 1. Стипендија се исплаћује у 10 (десет ) једнаких месечних рата, почев од 01. јануара 2016 године, закључно са 31. децембром 2016 године (осим за месец јул и август).
 2. Корисник губи право на стипендију у случају: нетачно приказаних података, уколико се утврди да је корисник републичке стипендије у 2016. години, промене пребивалишта и уколико напусти редовно школовање.
 1. Рок за пријављивање на Конкурс  је 15 дана од дана објављивања у листу Јединство и на огласној табли Општинске управе општине Косовска Митровица.
 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.
 1. Пријаве на Конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Косовска Митровица , Иво Лоле Рибара бб,  са назнаком : „ Пријава на конкурс за доделу  стипендија студентима“.

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©