Menu
Новости

Конкурс за доделу 94 стамбене јединице

Конкурс за доделу 94 стамбене јединице

 

 

На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Косовска Митровица и образовању Привременог органа општине Косовска Митровица ( „Службени гласник РС“, број 80/13) и члана 39. став 1. Пословника о раду Привременог органа општине Косовска Митровица (01 број 110 – 13 од 12.09.2013 године)

Привремени орган општине Косовска Митровица, расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КАО ВИДА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ – МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА КОЈИ НЕМАЈУ РЕШЕНО СТАМБЕНО ПИТАЊЕ

 

Позивају се млади брачни парови (са највише 10 година трајања брачне заједнице) и социјално угрожене породице са пребивалиштем на подручју општине Косовска Митровица (најмање последње 2 године пре дана објављивања конкурса), који немају адекватно решено стамбено питање, да у року од 30 дана од дана објављивања огласа поднесу писмени захтев и одговарајуће доказе који су од значаја за остваривање права на доделу 94 (деветесетчетири) стамбене јединице у новосаграђеним стамбеним објектима, који се налазе у улицама:

 

– Војводе Путника бб. (3 стамбена објекта – 36 стамбених јединица),

– Луја Браја бб. (2 стамбена објекта – 22 стамбенe јединицe),

– Колашинска бб -„Стари водовод“ – (1 стамбени објекат – 12 стамбених јединица)

– Мајора Тепића бб (1 стамбени објекат – 12 стамбених јединица) и

– Ослобођења бб. (1 стамбени објекат – 12 стамбених јединица)

 

Подносилац захтева је дужан да уз захтев приложи следећу документацију – доказе:

 

 1. Нерешено стамбено питање, односно неодговарајући смештај, доказује се:

 

 • уверењем о непоседовању непокретности подносиоца захтева и чланова породичног домаћинства на територији Р.Србије (укључујући АП Косово и Метохију); Напомена: не достављање овог уверења за подносиоца захтева и све чланова породичног домаћинства, биће основ за одбацивање захтева као непотпуног! Доказује се:

 

 • уверењем Пореске управе – филијала у Косовској Митровици

 

 • потврдом локалне пореске администрације;

 

 • потврдом ЈП „Дирекције за стамбени и пословни простор“;

 

 • потврдом послодавца;

 

 • за интерно расељена лица из јужног дела града – потврда ХПД да је њихова имовина узурпирана, да није продата или замењена;

 

 1. Социјални статус, доказује се:

 

 • потврдом о месечним приходима подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства – издаје послодавац;

 

 • пензионим чеком;

 

 • потврдом о примању социјалне помоћи – издаје Центар за социјални рад);

 

 

 1. Број чланова породичног домаћинства подносиоца захтева, доказује се:

 

 • овереном изјавом о заједничком домаћинству;

 

 • фотокопијом личне карте, изводом из МКР за сваког члана домаћинства;

 

 • потврдом о редовном школовању.

 

 

 1. Пребивалиште, доказује се:

 

 • уверењем о кретању пребивалишта (са наглашеним датумима промене пребивалишта, ако је до истих дошло) за подносиоца захтева и чланове породичног домаћинства, које издаје ПУ Косовска Митровица са седиштем у Рашки.

 

Напомена: Бодовани ће бити само они кандидати који нису мењали пребивалиште у последње 2 године;

 

 1. Самохрани родитељ, доказује се:

 

 • правоснажном одлуком суда;

 

 • изводом из МКУ;

 

 • одговарајућом потврдом Центра за социјални рад).

 

 

 

 1. Здравствено стање, инвалидност или трајне тешке болести подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства, доказује се:

 

 • комисијским мишљењем лекара здравствене установе у којој се подносилац захтева или чланова његовог породичног домаћинства лече;

 

 • решењем надлежног органа о категоризацији инвалидности;

 

 • решењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно другог надлежног органа).

 

 1. Смрт или нестанак члана породичног домаћинства подносиоцима захтева у ратним дејствима или на угроженим подручјима, доказује се:

 

 • правоснажном одлуком надлежног суда;

 

 • потврдом надлежне организације Црвеног крста;

 

 • извод из матичне књиге умрлих.

 

 1. Статус младог брачног пара, доказује се:

 

 • извод из матичне књиге венчаних.

 

 

Напомена: За остваривање права за доделу стана комисија ће размотрити и ценити сваки прилог који подносилац захтева приложи, а који није предвиђен наведеним условима огласа.

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВИ:

 

Захтеве са потребном документацијом и контакт телефоном доставити преко писарнице Општинске управе општине Косовска Митровица, улица Лоле Рибара бб, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Служба за односе са јавношћу

 

 

2

Comments are closed.