Новости

КОНКУРС

КОНКУРС

 

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-941/2019 од 07. фебруара 2019. године којим је усвојен Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија за 2019. годину, општина расписује

 

 

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за развој пољопривреде

на подручју општине у 2019. години

 

 

I           ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Овим конкурсом уређују се услови и начин расподеле и коришћења средстава структурних подстицаја за подршку развоју пољопривреде на територији АП Косово и Метохија улагањем набавку нове пољопривредне механизацијеради унапређења конкурентности, достизања стандарда квалитета пољопривредних производа и обнове застареле механизације.

Предмет подстицаја јесу прихватљиви трошкови инвестиције за набавку нових погонских машина (трактора), као и нових прикључних машина и механизације, намењених за извођење пољопривредних радова у ратарству, повртарству, хортикултури, сточарству, воћарству и виноградарству.

 

II         НАМЕНА СРЕДСТАВА

 

Подстицаји који се додељују по овом конкурсу односе се на следећу пољопривредну механизацију:

 

 • Механизацијa за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране;
 • Погонске машине – трактори за воћарску, виноградарску и ратарску производњу;
 • Механизација за сетву, садњу, заштиту биља за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу, жетву и бербу;
 • Растурачи ђубрива;
 • Машине за обраду земљишта.

 

Табела прихватљивих инвестиција

 

 
Механизација за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране балирке и рол балирке, машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена, елеватори за утовар бала на приколице, прикључне тракторске машине за припрему силаже, прикључнетракторске косачице, прикључни сакупљачи и растурачи сена, прикључне тракторске приколице
Погонске машине – трактори за воћарску, виноградарску и ратарску производњу трактори за воћарску производњу, машине за сакупљање језграстог воћа, машине за орезивање биља; трактори за ратарску производњу до 45 кс
Механизација за сетву, садњу, производњу садног материјала и повртарску производњу, жетву и бербу машине за сетву, машине за расађивање расада, прикључне садилице и вадилице, машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи)
Растурачи ђубрива растурачи стајског и вештачког ђубрива
Машине за обраду земљишта плугови и тањираче, прикључни култиватори, грубери, сетвоспремачи, дрљаче, аератори, мотокултиватори са прикључним машинама, плевилице, копачице, разривачи и подривачи, ваљкови за постсетвену обраду; сејалице;

 

 

III         ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА

 

Право на подстицаје остварују физичка и правна лицима са подручја АП Косово и Метохија. Подстицаји ће се реализовати искључиво на тероторији АП Косово и Метохија.

 

Право на доделу подстицајаимају:

 • физичка лица – носиоци породичних пољопривредних домаћинстава са пребивалиштем на територији општине која имају пољопривредно земљиште у власништву или имају уговор о закупу пољопривредног земљишта на рок не краћи од 5 година, а на територији општине;
 • пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава на територији општине;
 • земљорадничке задруге регистроване на територији општине;
 • предузетничке радње и привредна друштва регистрована на територији општинеза обављање пољопривредне делатности;
 • пољопривредна газдинстава Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске (српски православни манастири и цркве на територији АП Косово и Метохија).

 

Корисник подстицаја по конкурсу:

 • не може бити лице које је већ корисник подстицаја по овом или сличном основу;
 • не може бити лице које не располаже пољопривредним земљиштем;
 • дужан је да закључи уговор са општином који ће ближе регулисати међусобна права и обавезе;
 • додељене подстицаје може користи искључиво на територији АП Косово и Метохија;
 • додељене подстицаје не сме отуђити у наредних 5 година.

 

Подстицајна средства ће се одобравати на основу критеријума утврђених Програмом расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија за 2019. годину.

 

Корисник подстицаја по конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са набројаним обавезама и који је онемогућио вршење контроле од стране општинских структура, дужан је да врати подстицај, или новчану вредност подстицаја са припадајућом затезном каматом која се обрачунава од дана доделе подстицаја.

 

 

IV        ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Испуњеност услова за доделу подстицајних средства на основу приложене документације (комплетност поднете документације, као и благовременост и истинитост подношења захтева) и задовољеност критеријума утврђених Програмом расподеле и коришћења средстава за подстицај развоја пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија за 2019. годину, утврђује Конкурсна комисија општине, а коначну одлуку о додели средстава општини доноси Канцеларија за Косово и Метохију.

 

Подносилац захтева може аплицирати засамо једну јединицу пољопривредне механизације.

 

Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у складу са овим конкурсом, дужан је да инвестицију за коју је остварио право реализује у року који ће се утврдити потписивањем уговора са општином.

 

Пријаве се подносе општини искључиво на обрасцима који се преузимају у просторијама општине, а рок за подношење пријава је до 25.04. 2019. године.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 

Служба за односе са јавношћу

 

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©