Menu

ЈКП Водовод „Ибар“

16a


Основна делатност ЈКП „Водовод“ је снабдевање потрошача питком и хигијенски исправном водом за пиће, одвођење отпадних вода ,одржавање, оправка, реконструкција система водоснадбевања и одвођење отпадних вода, одржавања прикључака, водомера, хидраната, израда техничке документације, контрола квалитета воде, о чему се брине 88 радника.

Техничка служба;
Ул. Лола рибара бб.
Телефон 028/425-122
Пријава кварова телефон; 028/421-235

Вебсајт: http://vodovodkm.wordpress.com/