Menu
Новости

Јавни позив за суфинансирање годишњег програма у области такмичарског спорта за 2020. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњег програма у области такмичарског спорта за 2020. годину

Председник Привременог органа Косовске Митровице позива све заинтересоване спортске организације да својим програмима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у сегменту:

А)  Такмичарски спорт

 1. Циљеви јавног позива:
 2. Подржавање резултата такмичарског спорта

 

 1. Предмет суфинансирања програма
 • Годишњи програми у области такмичарског спорта

Средства за суфинансирање годишњих програма у области спорта у општини Косовска Митровица за 2020. годину биће планирана Одлуком о буџету општине за 2020. годину.

У оквиру програма финансијски ће бити превасходно подржани трошкови за:

 • Котизацију за такмичења
 • Превоз на такмичења
 • Трошкови судија и делагата
 • Друге материјалне трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа општине Косовска Митровица
 1. Општи услови јавног позива

Право на суфинансирање спортских програма има организација која испуњава следеће услове:

 • Да има својство правног лица са седиштем на територији општине Косовска Митровица
 • Да постоји и ради најмање годину дана
 • Да су са успехом реализовали одобрени програм или пројекта, уколико су били носиоци програма или пројекта у 2019.години као и да су испунили своје уговорене обавезе према Општини Косовска Митровица(поднели наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)
 • Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни преступу вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
 • Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач општина Косовска Митровица, закључно са 30.12.2019. године
 • Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише
 1. Посебни услови јавног позива:
 • Спортске и друге организације су у обавези да имају уредну и доступну документацију, као и евиденцију о свом чланству
 • Спортске организације које конкуришу за сегмент такмичарског спорта остварују предност уколико имају све селекције.
 • У сегменту такмичарског спорта суфинансираће се само спортске организације које су препознате као носиоци спортске гране
 • Спортске организације које су иступиле из система такмичења у 2019. години, неће се суфинансиратииз буџета општине за 2020. годину.

Начин располагања средствима из буџета општине и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Директор Установе и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету Општине Косовска Митровица за 2020. годину и другим прописима.

 1. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Општини Косовска Митровица за 2020. годину је од 03.12 .2019 дo 15.12. 2019 год).

Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Установе за спорт омладину и специјализоване услуге, ул. Колашинска бб са назнаком: “Јавног позива за суфинансирање годишњих програма у области спорта у општини Косовска Митровица за 2020. годину “. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

 1. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у просторијама Установе за спорт омладину и специјализоване услуге или на тел .  028 428681.

ФОРМУЛАР

ИЗЈАВА

ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА-1

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.