Novosti

Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora (banket sale u objektu “Mitrovački dvor”)

Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora (banket sale u objektu “Mitrovački dvor”)

GRB KOSOVSKE MITROVICE VELIKI BOJA

OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA

OPŠTINSKA UPRAVA

– Komisija za davanje u zakup poslovnog prostora
-01 Broj: 111-11

Dana:29.06.2015. godine

Kosovska Mitrovica

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 53/95, 3/96 – ispr., 54/96, 32/97 i 101/2005 – dr. zakon) i odluke Privremenog organa 01 br. 361 – 11 od 22.06.2015. godine,

Komisija za davanje u zakup poslovnog prostora (Banket sale u objektu „Mitrovački dvor“) imenovana rešenjem predsednika Privremenog organa 01 br. 02 – 28 od 22.06.2015. godine, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (BANKET SALE U OBJEKTU „MITROVAČKI DVOR“) PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

Predmet javnog oglasa je sprovođenje postupka za izdavanje u zakup poslovnog prostora u komercijalne svrhe, koji je pogodan za obavljanje poslovne delatnosti i za ostvarivanje prihoda, i to:

 

  1. Poslovni prostor u Kosovskoj Mitrovici, ulica Lole Ribara bb., Banket sala u objektu „Mitrovački dvor“, koji se sastoji od velike sale sa malom izdignutom binom, šanka, dve pomoćne prostorije pogodne za kuhinju i toaleta, ukupne površine 350 m2, pogodan za obavljanje ugostiteljske delatnosti i održavanje kulturno umetničkih sadržaja, sa početnom cenom u iznosi od 200.000,00 dinara mesečno.

 

Poslovna prostorija se izdaju u zakup na određeno vreme (12 meseci) sa mogućnošću produžetka, putem prikupljanja pismenih ponuda, i ne može se izdavati u podzakup.

Visina početne cene zakupnine za poslovni prostor je određena odlukom Privremenog organa 01 br. 361 – 11 od 22.06.2015. godine.

U postupku izdavanja u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda, mogu da učestvuju fizička i pravnalica, kao i preduzetnici, koji dostave urednu ponudu u ostavljenom roku.

Uredna ponuda treba da sadrži označenje vrste delatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, ponuđeni mesečni iznos zakupnine i sledeće podatke o podnosiocu prijave, sa prilogom:

            Za fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresu i potpis fizičkog lica, sa fotokopijom lične karte;

Za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, JMBG, adresu prebivališta, kopiju lične karte, kopiju rešenjao upisu u APR sa podatkom o matičnom broju i dodeljenom PIB-u, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, potpis i pečat radnje;

Za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod APR, kopiju rešenja ododeljenom PIB-u, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje ili punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude.

 

Kovertirane pismene ponude sa potrebnim dokazima se pišu u slobodnoj formi i dostavljaju uzatvorenoj koverti na adresu Opština Kosovska Mitrovica, Komisiji za davanje u zakup poslovnog prostora, Filipa Višnjića bb., sa naznakom PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI, isključivo preporučenom poštom ili neposredno ličnom dostavom na pisarnici Opštinske uprave Kosovska Mitrovicasvakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, dok traje oglas

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv ,adresu i kontakt telefon

podnosioca.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

            Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Komisija će javno otvoriti blagovremeno dostavljene, kovertirane pismene ponude, o čemu sezainteresovani mogu informisati na telefone 028 / 422 -500, kod Ivana Mačenovskog i Mirjane Milovanović (članovi Komisije).

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača dostavlja se svim ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

Zainteresovana lica mogu pogledati poslovni prostor koji se daje u zakup, u periodu trajanja javnog oglasa u terminu od 08-14 časova svakog radnog dana.

NAPOMENA:Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača se vrši primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Najpovoljniji ponuđač je obavezan da u roku od 24 časa od okončanja postupka otvaranja pismenih ponuda,potpiše izjavu o preuzimanju obaveza zakupca i uplati jednu mesečnu zakupninu za poslovni prostor, koja će mu biti uračunata prilikom zaključivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa JP „Direkcijom za stambeni i poslovni prostor“ iz Kosovske Mitrovice.

Tekst Javnog oglasa će biti  objavljen dana 06 . jula 2015. godine, u dnevnom listu Jedinstvo, na zvaničnoj internet prezentacijiopštine Kosovska Mitrovica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosovska Mitrovica, ul. Filipa Višnjića bb.

 

KOMISIJA ZA DAVANJE U

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

  1. Dušan Dimitrijević, dipl.ecc – predsednik
  2. Ivan Mačenovski, dipl.pravnik – član
  3. Mirjana Milovanović, dipl.pravnik – član

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©