Новости

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора (банкет сале у објекту “Митровачки двор”)

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора (банкет сале у објекту “Митровачки двор”)

GRB KOSOVSKE MITROVICE VELIKI BOJA

ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

– Комисија за давање у закуп пословног простора
-01 Број: 111-11

Дана:29.06.2015. године

Косовска Митровица

На основу члана 5. став 2. Закона о средствима у својини Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 53/95, 3/96 – испр., 54/96, 32/97 i 101/2005 – др. закон) и одлуке Привременог органа 01 бр. 361 – 11 од 22.06.2015. године,

Комисија за давање у закуп пословног простора (Банкет сале у објекту „Митровачки двор“) именована решењем председника Привременог органа 01 бр. 02 – 28 од 22.06.2015. године, објављује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (БАНКЕТ САЛЕ У ОБЈЕКТУ „МИТРОВАЧКИ ДВОР“) ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Предмет јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословног простора у комерцијалне сврхе, који је погодан за обављање пословне делатности и за остваривање прихода, и то:

 

  1. Пословни простор у Косовској Митровици, улица Лоле Рибара бб., Банкет сала у објекту „Митровачки двор“, који се састоји од велике сале са малом издигнутом бином, шанка, две помоћне просторије погодне за кухињу и тоалета, укупне површине 350 m2, погодан за обављање угоститељске делатности и одржавање културно уметничких садржаја, са почетном ценом у износи од 200.000,00 динара месечно.

 

Пословна просторија се издају у закуп на одређено време (12 месеци) са могућношћу продужетка, путем прикупљања писмених понуда, и не може се издавати у подзакуп.

Висина почетне цене закупнине за пословни простор је одређена одлуком Привременог органа 01 бр. 361 – 11 од 22.06.2015. године.

У поступку издавања у закуп путем прикупљања писмених понуда, могу да учествују физичка и правналица, као и предузетници, који доставе уредну понуду у остављеном року.

Уредна понуда треба да садржи означење врсте делатности која ће се обављати у пословном простору, понуђени месечни износ закупнине и следеће податке о подносиоцу пријаве, са прилогом:

            За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу и потпис физичког лица, са фотокопијом личне карте;

За предузетнике: име и презиме предузетника, ЈМБГ, адресу пребивалишта, копију личне карте, копију решењао упису у АПР са податком о матичном броју и додељеном ПИБ-у, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, потпис и печат радње;

За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код АПР, копију решења ододељеном ПИБ-у, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, печат и потпис овлашћеног лица за заступање или пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде.

 

Ковертиране писмене понуде са потребним доказима се пишу у слободној форми и достављају узатвореној коверти на адресу Општина Косовска Митровица, Комисији за давање у закуп пословног простора, Филипа Вишњића бб., са назнаком ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – НЕ ОТВАРАТИ, искључиво препорученом поштом или непосредно личном доставом на писарници Општинске управе Косовска Митровицасваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, док траје оглас

На полеђини коверте видљиво назначити назив ,адресу и контакт телефон

подносиоца.

Рок за достављање понуда износи 15 дана од дана објављивања огласа.

            Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

Комисија ће јавно отворити благовремено достављене, ковертиране писмене понуде, о чему сезаинтересовани могу информисати на телефоне 028 / 422 -500, код Ивана Маченовског и Мирјане Миловановић (чланови Комисије).

Одлука о избору  најповољнијег понуђача доставља се свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у периоду трајања јавног огласа у термину од 08-14 часова сваког радног дана.

НАПОМЕНА:Пословни простор се издаје у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију.

Избор најповољнијег понуђача се врши применом критеријума висине понуђене закупнине.

Најповољнији понуђач је обавезан да у року од 24 часа од окончања поступка отварања писмених понуда,потпише изјаву о преузимању обавеза закупца и уплати једну месечну закупнину за пословни простор, која ће му бити урачуната приликом закључивања Уговора о закупу пословног простора са ЈП „Дирекцијом за стамбени и пословни простор“ из Косовске Митровице.

Текст Јавног огласа ће бити  објављен дана 06 . јула 2015. године, у дневном листу Јединство, на званичноj интернет презентацијиопштине Косовска Митровица, на огласној табли Општинске управе општине Косовска Митровица, ул. Филипа Вишњића бб.

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

  1. Душан Димитријевић, дипл.ецц – председник
  2. Иван Маченовски, дипл.правник – члан
  3. Мирјана Миловановић, дипл.правник – члан

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©