Новости

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана члана 4. став 5. и члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС,  бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 -др.закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), члана 86, а у вези члана 55. став 2. и члана  56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон и 101/2016), члана 79. Статута општине Косовска Митровица („Службени гласник РС“, број 91/2008) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја – радних места начелника и заменика начелника Општинске управе општине Косовска Митровица, 01 број 119 – 2 од 08.05.2018. године,

Привремени орган општине Косовска Митровица, оглашава

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

(Постављење начелника и заменика начелника Општинске управе)

 

I Орган у коме се раднo местo попуњава

 

Општинска управа општине Косовска Митровица, Лоле Рибара бб, 38220 Косовска Митровица

 

II Положај који се попуњава

 

Начелник Општинске управе општине Косовска Митровица

 

Опис послова: начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених, доноси акта за која је надлежан по закону и одлукама, даје потребна упутства за рад и стара се о унапређењу метода рада, подноси извештај о раду, даје податке и обавештава Привремени орган о питањима из делокруга рада Општинске управе, учествује у изради аката који су од посебног значаја за Привремени орган, врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине и Пословником о раду Привременог органа.

 

Заменик начелника Општинске управе општине Косовска Митровица

 

Опис послова: замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Привременог органа општине Косовска Митровица, обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

 

Услови за рад на оба положаја: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештине: комуникације, организационе способности и вештине руковођења. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и  путем е-mail адресе или телефонским позивом.

 

III Место рада

 

Косовска Митровица, Лоле Рибара бб.

 

IV Општи услови за положај: 

 

Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

V Трајање рада на положају

 

Рад на положају траје пет година.

 

VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

 

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е-mail адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

 

Уверењe о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/2009 и 145/2014); дипломa или уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

VIII Адреса на коју се подносе пријаве

 

Привремени орган општине Косовска Митровица, ул. Лоле Рибара бб, 38220 Косовска Митровица или непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком „ За Привремени орган општине Косовска Митровица – Пријава за јавни конкурс за попуњавање положаја – радних места начелника и  заменика начелника Општинске управе –  „не отварај“.

 

IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду

 

Секретар Привременог органа – Иван Маченовски, тел: 028 / 422 – 500, сваког радног дана од 07.30 до 14.30 часова.

 

X Напомене

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Косовска Митровица и на огласној табли Општине Косовска Митровица. Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

 

Оглас је објављен у дневним новинама „Данас“, дана 09. маја 2018. године.

 

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015