Menu

Дечија заштита

ЗАХТЕВИ ЗА ДЕЧИЈИ И МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК


 

– Дечија заштита је скуп програма усмерених на заштиту, бригу и здрав развој деце

У државном и локалном оквиру пружају се услуге социјалне заштите у стању ризика или потребе детета, као и њиховим породицама од стране јавних институција. Пажња је усмерена на побољшање здравственог и емотивног стања детета.

При одељењу друштвених делатности образована је као организациона јединица дечија заштита и поверених послова у области друштвене бриге о деци и заштите породиља, у коме се одвијају послови: остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства од рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, остваривање права на родитељски и дечији додатак и други послови у складу са законом и одлукама органа града.

 

Корисници :

* Родитељи и деца;

* Породиље;

* Старатељи деце;

* Хранитељи.

 

-Врста поступка:

* Матерински додатак

* Дечији додатак

* Накнада зараде породиљама

* Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју и децу без родитељског старања

* Права на регресивање свих трошкова боравка у предшколским установама

 

-Захтеви:

* Захтев за остваривање помоћи за новорођенче

* Захтев за остваривање помоћи породици са децом

* Захтев комисији за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ (клик за преузимање)

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  (клик за преузимање)